postheadericon ZAPYTANIE OFERTOWE - MODERNIZACJA KOTŁOWNI

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/9/2021/NFOŚ

dotyczące wykonania robót budowlanych w zakresie zmiany źródła ciepła dla ogrzewania kościoła Parafialnego w Ligocie Prószkowskiej z pieca grzewczego opalanego paliwem stałym, na nagrzewnicę powietrza opalaną olejem opałowym (zakres objęty projektem budowlanym) oraz systemu zarządzania energią.

 

Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu nr 1420/2019 pn. „Termomodernizacja obiektów Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Ligocie Prószkowskiej” złożonego w ramach konkursu nr 66/NC/OA/3.4/2019/cz.-1-DOTACJA w programie priorytetowym 3.4.1. „Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie.

 

I. Zamawiający

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja
w Ligocie Prószkowskiej
ul. Szkolna 56,
46-060 Ligota Prószkowska,
tel.: 606 374 927

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

II. Podstawa prawna

1. Do przedmiotowego zamówienia nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z późniejszymi zmianami; dalej zwana PZP).

2. Udzielenie zamówienia publicznego następuje zgodnie z zasadą konkurencyjności. Zamówienie udzielane będzie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności dla zamówienia publicznego przekraczającego wartość 50 tys. PLN netto.

3. Przygotowanie i przeprowadzenie zamówienia publicznego w ramach projektu realizowane jest w sposób zapewniający w szczególności przejrzystość, zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców.

III. Informacje o projekcie

1. Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu nr 1529/2019 pn. „Termomodernizacja obiektów Społeczno-Oświatowego Stowarzyszenia Menadżerów” złożonego w ramach konkursu nr 66/NC/OA/3.4/2019/cz.-1-DOTACJA w programie priorytetowym 3.4.1. „Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie.

2. Projekt jest współfinansowany ze środków krajowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospdarki Wodnej.

3. W ramach realizacji przedmiotowego projektu planuje się modernizację energetyczną obiektu Kościoła Parafialnego w Ligocie Prószkowskiej.

 

Kody CPV:

 

- 42515000-9 - Kotły lokalnych układów ogrzewania

- 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

- 51900000-1 Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli

IV. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu nowego źródła ciepła oraz instalację systemu zarządzania energią dla budynku Kościoła Parafialnego zgodnie z załączonym projektem budowlanym.

2. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Ligota Prószkowska, ul. Szkolna 56.

3. Inwestorem jest Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Ligocie Prószkowskiej, ul. Szkolna 56, 46-060 Ligota Prószkowska.

4. Inwestor posiada pozwolenie na budowę.

5. Ogólny zakres prac obejmuje:

 

 

  • Montaż systemu zarządzania energią w kotłowni,

7. Zamówienie będzie realizowane na podstawie:

a. Dokumentacji projektowej,

b. Decyzji, uzgodnień, zatwierdzeń i pozwoleń.

IX. Termin składania ofert oraz związania ofertą.

 

1. Oferty składane w formie papierowej za pośrednictwem kuriera/poczty bądź osobiście należy składać w dni robocze (pn-pt.), w godzinach od godz. 8.30 do 15.30 od dnia 30.09.2021 r. do dnia 15.10.2021 r.

 

Końcowy termin składania ofert w formie papierowej za pośrednictwem kuriera/poczty bądź osobiście upływa dnia 15.10.2021 r. o godz. 15.30.

2. Oferty składane w formie elektronicznej za pośrednictwem e-mail należy składać od dnia 30.09.2021 r. do dnia 15.10.2021 r. przesyłając na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Końcowy termin składania ofert w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail upływa dnia 15.10.2021 r.

 

3. Decyduje data wpływu. Oferta dostarczona po określonym powyżej terminie nie zostanie rozpatrzona i podlega odrzuceniu.

 

4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert tj. dnia 16.11.2021 r.

 

XI. Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści zapytania

 

1. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest ks. Proboszcz Jan Wolnik

adres e-mail:   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 606 374 927

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego kierując ją wyłącznie na adres email wskazany punkcie 1.

3. Mając na uwadze konieczność zapewnienia Wykonawcom w szczególności równego dostępu do informacji nie dopuszcza się możliwości udzielania wyjaśnień drogą telefoniczną lub osobiście.

4. Termin składania prośby o wyjaśnienie treści upływa dnia 07.10.2021 r.

5. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wpływające zapytania w ciągu 2 dni roboczych liczonych od dnia upływu terminu składania prośby o wyjaśnienie treści zapytania.

6. Odpowiedzi na pytania, wyjaśnienia Zamawiającego lub modyfikację treści zapytania będą stanowiły integralną część niniejszego zapytania ofertowego oraz zostaną upublicznione w szczególności poprzez umieszczenie w stronie www na której opublikowano ogłoszenie.

7. Zamawiający oświadcza, że wszyscy potencjalni Wykonawcy mają taki sam dostęp do informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia i żaden Wykonawca nie jest uprzywilejowany względem drugiego, a postępowanie prowadzone jest w sposób transparentny.

 

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach:

 - 01 Zapytanie ofertowe 1_09_2021_PLP 30.09.2021.docx

 - 02 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego formularz ofertowy PLP_NFOŚ.doc.docx

 - 03 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego  wykaz doświadczenia PLP_NFOŚ.doc.docx

 - 04 Załacznik nr 3 do zapytania ofertowego - Projekt budowlany.zip

 - 05 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego zobowiązania do oddania zasobów PLP.doc.docx

 - 06 Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego - Przedmiar.pdf

 - 07 Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego - specyfikacja systemu sze.doc

 

Poprawiony (czwartek, 30 września 2021 10:20)